Galicia desacougada

25 Xullo, 2011 (19:22) | Artigos Faro de Vigo, Campo de Granada, Goberno Feijoo, Política

No artigo da semana de Faro de Vigo, coincidente co 25 de xullo, propoño unha reflexión sobre a actual situación política de Galicia.

Galicia chega a este 25 de xullo, o seu día nacional, desacougada e cun pulso máis baixo ca noutrora. Coa excepción da luz que provocou durante uns días na conciencia colectiva o movemento dos Indignados, semella que as incertezas e medos provocados pola crise financeira do euro (que sabemos agocha unha crise estrutural máis profunda) e pola escasa iniciativa política, tanto do actual Goberno Galego conservador como da súa oposición parlamentaria, impiden albiscar escintileos de esperanza que se puidesen enxergar no horizonte.

As cifras e os indicadores estatísticos non axudan a atopar razóns para o entusiasmo sobre o futuro do país noso. Ao longo do último ano, o paro afectou a un cuarto millón de galegos e a taxa de desemprego superou o 17%, cifras elevadísimas que sitúan a nosa como a terceira comunidade na que máis emprego se destruíu. O número de Expedientes de Regulación de Emprego medrou de forma notable en todos os sectores produtivos, con singular incidencia nos da automoción, a construción naval e pesca, eidos industriais de noso que arrastran dificultades estruturais de viabilidade por mor das limitacións dun ou doutro tipo que impón a normativa da Unión Europea para o seu funcionamento. A anemia demográfica non cesa e Galicia continúa liderando a perda de poboación en España, volvendo diminuír en 2010, por segundo ano consecutivo, o número de nacementos; crise agudizada nas provincias de Ourense e Lugo onde o número de defuncións duplicou o de nacementos. Sangría poboacional agravada polo incremento da emigración, sobre todo a dos membros da “xeración perdida” –estimada xa en máis de vinte mil persoas, entre 25 e 35 anos, unha barbaridade!–, e pola oferta escasa para poboación inmigrante, fóra do sector do coidado a persoas maiores e dependentes.

Dende a súa toma de posesión o actual Goberno Galego apostou por un modelo de xestión por coiuntura, acomodando a súa axenda á confrontación sistemática coas actuacións do Goberno bipartito (audis, lingua, reparto eólico…) e co agotado e errático Goberno Zapatero (financiamento, desaparición das caixas, xenéricos…). Unha estratexia deseñada en clave de partido, que achegou réditos mediáticos ao presidente Feijóo, convertido pola prensa conservadora madrileña no príncipe da “austeridade” futura e no azoute dos excesos nacionalistas, mais que ameaza deixar o noso país en poucos anos nun auténtico ermo. Abandonadas as crenzas galeguistas dos gobernos de Fraga e transformada Galicia en laboratorio da recentralización prometida por Rajoy e deseñada por FAES, a ninguén pode estrañar que o Goberno Feijóo se desentenda de enfrontar a xestión estratéxica, e polo tanto en clave de país e con elevadas doses de consenso entre os partidos, que require cuestións, entre outras, como a crise industrial atlántica, a reorganización territorial e administrativa, a reinvención das formas de vida da Galicia interior ou o futuro da lingua e cultura galegas como patrimonios que a humanidade deixou ao noso cargo.

Mais tampouco a oposición parlamentaria foi capaz ao longo destes dous anos de lexislatura de mobilizar á cidadanía co aliciente das súas propostas. Sen liderado claro en ningunha das dúas formacións e sen posibilidade de conformar unha alternativa crible para a cidadanía, os actuais responsables do PSdeG-PSOE e BNG asumen de facto que, neste momento, o seu primeiro obxectivo é o de conservar as súas posicións institucionais e manter as súas estruturas partidarias. Unha mesma estratexia conservacionista de coiuntura, incapaz de agochar a crise profunda de dúas formacións minadas polos fracasos electorais recentes. Se queren evitar caer no precipicio da irrelevancia e mesmo, no caso do BNG, da desaparición institucional, os socialistas e nacionalistas precisan reinventar o seu discurso programático e a súa estratexia de comunicación con toda a sociedade galega.

Presentado así o panorama, o balance non pode ser máis desacougante para un país que se afixo a vivir en permanente estado de desánimo colectivo. Como xa sinalabamos o pasado ano, para saír desta situación de desacougo e melancolía paralizante, Galicia precisa unha inxección de entusiasmo e autoestima. Galicia precisa de doses elevadas de enerxía en clave de país –traducidas politicamente na fórmula de “máis autogoberno, máis consenso, máis cidadanía”– que permitan recuperar un estado de ánimo á altura das nacións do seu entorno que, como veñen demostrando Cataluña e Euskadi, non se resignan a que outros decidan por elas. Estou convencido que tamén esa é a mellor solución para Galicia. A crise financeira, política e social actual obriga a reinventar o proxecto nacional de Galicia no marco europeo. Quizais sexa a nosa derradeira oportunidade.

Chuzame! A Facebook A Twitter

Comentarios

Pingback from Manuel Bragado: ‘Galicia desacougada’
Date: 26 Xullo 2011, 8:32 a.m.

[...] Manuel Bragado: 'Galicia desacougada' bretemas.blogaliza.org/2011/07/25/galicia-desacougada/  por raxozorza hai 2 segundos [...]

Comment from Domain name registration india
Date: 18 Agosto 2011, 8:57 a.m.

The excellent article assited me very much! Saved the site, extremely great topics just about everywhere that I read here! I appreciate the info, thanks.

Comment from brooklyn locksmiths
Date: 26 Agosto 2011, 9:15 p.m.

“I have been reading your posts regularly. I need to say that you are doing a fantastic job. Please keep up the great work.”

Comment from ihms
Date: 28 Setembro 2011, 2:08 p.m.

Actually accept a actual nice blog, I ambition I could see aggregate you accept all the time, I’m absolutely entertained by your comments, and best wishes for your blog

Comment from best online pharmacy
Date: 10 Outubro 2011, 8:18 p.m.

Interesting Article. Hoping that you will continue posting an article having a useful information.

Comment from buy medicine
Date: 27 Outubro 2011, 8:08 p.m.

I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful.

Comment from Android Apps
Date: 17 Novembro 2011, 4:39 p.m.

I like Your Article about Brétemas » Galicia desacougada Perfect just what I was searching for! .

Comment from buy lortab online
Date: 14 Decembro 2011, 5:51 p.m.

This site is excellent and so is how the subject matter was explained. I also like some of the comments too.Waiting for next post.

Comment from buy hydrocodone online
Date: 15 Decembro 2011, 9:27 p.m.

I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful.

Comment from buy percocet online
Date: 15 Decembro 2011, 11:21 p.m.

I’m still learning from you, but I’m trying to achieve my goals. I certainly enjoy reading all that is posted on your blog.Keep the information coming. I loved it!

Comment from organic vitamins
Date: 19 Decembro 2011, 2:17 p.m.

I really loved this post. You write about this topic very well. I really like your blog and I will definitely bookmark it!

Comment from Natural Supplements
Date: 21 Decembro 2011, 11:44 p.m.

Beautifully expressed article, i really enjoyed my stay on this plus wonderful website

Comment from medicine forum
Date: 9 Xaneiro 2012, 8:47 p.m.

I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful.

Comment from web hosting Pakistan
Date: 16 Xaneiro 2012, 6:30 a.m.

Although I can’t agree with all you staded, I must confess I do love your way of writing.

Comment from Lakeview boot camp
Date: 20 Xaneiro 2012, 12:10 p.m.

Fantastic site, thanks for the detailed information and looking forward to learning more form you in the future.

Comment from buy xanax online
Date: 22 Febreiro 2012, 11:57 p.m.

Very interesting thanks. I believe there’s even more that could be on there! keep it up

Comment from tubal ligation reversal
Date: 23 Febreiro 2012, 6:25 a.m.

I agree with you. This post is truly inspiring. I like your post and everything
you share with us is current and very informative, I want to bookmark the page
so I can return here from you that you have done a fantastic job …

Comment from curcumin
Date: 23 Febreiro 2012, 6:42 a.m.

Curcumin is one of a small number of super nutrients which has the demonstrated ability to dramatically lower the risk from cancer, heart disease and many other diseases.

Comment from natural sleep aid
Date: 23 Febreiro 2012, 6:47 a.m.

Brilliant post and useful information looking forward to future posts in this field thanks a very interesting article, interesting ideas and a lot of good questions posed Thanks for your insight for the great written piece.

Comment from tubal reversal surgery
Date: 23 Febreiro 2012, 11:05 a.m.

Nice work! Your post is an excellent example of why I keep coming back to read your excellent quality content that is forever updated.

Comment from Maquinas De Bordar
Date: 23 Febreiro 2012, 11:06 a.m.

I like the valuable information you provide in your articles. I’ll bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite sure I will learn many new stuff right here! Best of luck for the next!

Comment from dietas online
Date: 23 Febreiro 2012, 11:14 a.m.

I was delighted to find this web site.I wanted to thank you for your time reading this wonderful! I really enjoyed every bit of it and I’ve marked to ensure that the blog post something new.

Comment from Organic Supplements
Date: 23 Febreiro 2012, 2:14 p.m.

Really you have done great job, there are many person searching about that now they will find enough resources by your post. I like this blog…

Comment from buy codeine online
Date: 23 Febreiro 2012, 10:16 p.m.

Very interesting thanks. I believe there’s even more that could be on there! keep it up

Comment from India Domain registration
Date: 24 Febreiro 2012, 1:23 p.m.

Great post keep up with this interesting work. Very useful post

Comment from Ignition Lock
Date: 14 Marzo 2012, 8:43 p.m.

Gee…!!! thanks so much for posting this lovely article i really enjoyed reviewing it

Comment from doctor reviews by patients
Date: 19 Marzo 2012, 7:36 a.m.

It’s always nice when you can not only be informed, but also entertained! I’m sure you had fun writing this article

Comment from organic vitamins
Date: 3 Abril 2012, 10:42 p.m.

You made some good points .I did a little research on the topic and found that most people agree with your blog. Thanks.

Comment from how to get rid of a pimple overnight
Date: 16 Abril 2012, 1:12 p.m.

It seems to be partly hereditary, but why some folks are suffering from it and others are untouched isn’t exactly known.

Comment from Top National Moving Companies
Date: 16 Abril 2012, 8:46 p.m.

I look forward to reading more, and getting a more active part in the talks here, whilst picking up some as well knowledge. Thank You!!

Comment from easy way to lose weight
Date: 17 Abril 2012, 9:24 a.m.

I just want to SAY everyone know I have KNOWN much useful information from your site for quite a few months now. Thank you. These pots are suitable for solid plate, glass/ceramic, radiant ring, halogen and gas stoves.

Comment from Umweltfonds
Date: 17 Abril 2012, 3:44 p.m.

I’m happy I found this blog ! From time to time, students want to cognitive the keys of productive literary essays composing. Your first-class knowledge about this good post can become a proper basis for such people.

Comment from My choice
Date: 17 Abril 2012, 9:13 p.m.

I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

Comment from Upland Flooring
Date: 18 Abril 2012, 10:54 a.m.

Took me time to read all the comments, but I really enjoyed the article. It proved to be very useful to me and I am sure to all the commenters here! It’s always nice when you

Comment from Plummer
Date: 22 Abril 2012, 12:30 p.m.

As crises financeiras en euros e nalgúns intiative político pode ter un impacto en algún tempo rumores efecto máis do que isto. Pero a día de hoxe é estable, mesmo gañando un pouco máis de valor. a iniciativa de baixa política, tanto o actual Goberno galego conservador como a súa oposición parlamentaria, impedir flashes reflexo de esperanza que puidese enxergar o horizonte.

Comment from T Shirts with Phrases.
Date: 24 Abril 2012, 11:58 a.m.

The one thing which is very important here is the quality stuff with information.So let me tell you one thing that please keep the standard maintain with the same quality of information here..

Comment from dental shop
Date: 25 Abril 2012, 3:25 a.m.

Best price OBD2 tools,high quality OBD2 tools Online shipping 100Z

Comment from professional flyer design
Date: 25 Abril 2012, 11:28 a.m.

A really nice post and thanks to author for this post. Hoping to see more from you..

Comment from fitness articles
Date: 27 Abril 2012, 1:41 a.m.

give me insider information on what hiring managers are looking for in a chemist

Comment from skirts for women
Date: 30 Abril 2012, 11:21 a.m.

I am really not too familiar with this subject but I do like to visit blogs for layout ideas. You really expanded upon a subject that I usually don’t care much about and made it very exciting.

Comment from auto paint protection
Date: 7 Maio 2012, 2:36 p.m.

A anemia demográfica non cesa e Galicia continúa liderando a perda de poboación en España, volvendo diminuír en 2010, por segundo ano consecutivo, o número de nacementos; crise agudizada nas provincias de Ourense e Lugo onde o número de defuncións duplicou o de nacementos.

Comment from Diamond Bar Remodeling
Date: 7 Maio 2012, 2:46 p.m.

Non só deixar o noso país, pero ten algún impacto sobre esta. Se non consideramos estas cousas, entón pode crear un efecto sobre a nosa economía.

Comment from Sell my store
Date: 7 Maio 2012, 2:48 p.m.

Not only leave our country but has some impact on this. If we don’t consider these things then it may creat some effect on our economy.

Comment from free html5 games
Date: 11 Maio 2012, 7:56 a.m.

I do like to visit blogs for layout ideas. You really expanded upon a subject that I usually don’t care much about and made it very exciting.

Comment from how to stop anxiety
Date: 17 Maio 2012, 5:51 p.m.

o seu primeiro obxectivo é o de conservar as súas posicións institucionais e manter as súas estruturas partidarias.

Comment from literature review
Date: 22 Xuño 2012, 5:52 a.m.

tanto do actual Goberno Galego conservador como da súa oposición parlamentaria

Comment from Testosterone Booster Supplement
Date: 12 Xullo 2012, 8:22 a.m.

Work difficult, keep the oral cavity area turn, and response your email. 

Comment from Power Rack
Date: 25 Xullo 2012, 2:40 a.m.

Do not recommend too much: do the job yourself. This is the only guidance you can provide to others.Do it and others will adhere to.

Comment from Tory Burch Outlet
Date: 7 Agosto 2012, 8:42 a.m.

bootsTory Burch Outlet and shoes then Tory Burch Shoes are designed for you. The brand has an array Tory Burch Flatsof footwear

Comment from 24 hour locksmith
Date: 3 Setembro 2012, 12:20 p.m.

The only thing one can do with good advice is to complete it on. It is never of any use to yourself.

Comment from tubal reversal
Date: 25 Setembro 2012, 1:45 p.m.

I would appreciate you that you pick up an important topic to write a thoroughly informative post on. I hope that you never stop and keep posting such valuable content.

Comment from Silver Spring Locksmith
Date: 23 Outubro 2012, 11:30 a.m.

Advice? I do not provide guidance. Not my business. Your life is what you create it.

Comment from bicicletas holandesas
Date: 28 Febreiro 2013, 6:43 a.m.

Those who really like realistic humor must be ready to have a good laugh when one is created at their cost.

Write a comment